سامانه پرداخت آنلاین ایران همراه

روش اول: پرداخت از طریق شناسه پرداخت

روش دوم: ارسال تصویر رسید واریز

ارسال فیش واریزی